برای شروع حوزه یادگیری ماشین چه پیشنیازهایی باید بلد باشیم ؟