یادگیری ماشین کاربردی

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه ویژگی های دوره مثل شیر برای کودک اگر بخواهیم…

800,000 تومان