یادگیری ماشین کاربردی

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه ویژگی های دوره مثل شیر برای کودک اگر بخواهیم یک…

850,000 تومان