یادگیری عمیق ویژه بینایی ماشین

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. عملی و…

850,000 تومان