دوره بازشناسی چهره (face recognition)

میخواهیم حرفه ای شویم. از کجا باید شروع کنیم ؟  چگونه مقالات را در Deep Learning بررسی کنیم ؟ از…

900,000 تومان