جبرخطی ویژه یادگیری ماشین

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه خرید این محصول محدودیت زمانی دارد. این وبینار قبلا…

180,000 تومان