دوره شبکه های بازگشتی و Transformers (ترم دوم یادگیری عمیق)

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. پیشنیاز…

1,200,000 تومان

دوره یادگیری عمیق – ترم اول

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. درباره دوره…

1,100,000 تومان