در قلب Transformers (ترم سوم یادگیری عمیق)

مهلت ثبت نام به اتمام رسید. مهلت ثبت نام در این دوره به اتمام رسیده است. برای اطلاع از سری…

1,800,000 تومان
20%
تخفیف

دوره شبکه های بازگشتی و Transformers (ترم دوم یادگیری عمیق)

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. پیشنیاز…

1,120,000 تومان
20%
تخفیف

دوره یادگیری عمیق – ترم اول

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است. درباره…

960,000 تومان