در قلب Transformers (ترم سوم یادگیری عمیق)

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. پیشنیاز این…

1,400,000 تومان

دوره شبکه های بازگشتی و Transformers (ترم دوم یادگیری عمیق)9

مهلت باقی مانده تا پایان تخفیف روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. پیشنیاز این…

1,400,000 تومان

دوره یادگیری عمیق – ترم اول

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام روز ساعت دقیقه ثانیه مهلت استفاده از تخفیف به پایان رسیده است. درباره…

1,200,000 تومان