دوره آموزشی یادگیری عمیق (Deep Learning)

در دوره یادگیری عمیق با انواعی از شبکه های عصبی شامل شبکه های CNN و شبکه های بازگشتی و شبکه های GAN آشنا می شویم.

750,000 تومان

یادگیری عمیق ویژه بینایی ماشین [آنلاین]

در دوره بینایی ماشین با رویکرد یادگیری عمیق تلاش کرده ایم تا مسایل دنیایی واقعی را به کمک Deep learning حل کنیم.

650,000 تومان