حامد حسینی

دانشجوی دکترای هوش مصنوعی دانشگاه تهران

حامد قاسمی

حامد قاسمی دانشجوی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه تهران