حامد حسینی

دانشجوی دکترای هوش مصنوعی دانشگاه تهران